Delete Invoice

Endpoints

Estonia:    https://aktiva.merit.ee/api/v1/deleteinvoice

Finland:    https://aktiva.meritaktiva.fi/api/v1/deleteinvoice

Poland:     https://program.360ksiegowosc.pl/api/v1/deleteinvoice

Query Payload

{ 
  Id: "xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxxxxxx" 
}