Delete Purchase Invoice

Endpoints

Estonia: https://aktiva.merit.ee/api/v1/deletepurchinvoice
Poland: https://program.360ksiegowosc.pl/api/v1/deletepurchinvoice

Query Payload

{
“Id”: “xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxxxxxx”
}